MS Word - Փոխանակման բուֆերի հնարքներ - Clipboard


MS Word - Փոխանակման բուֆերի հնարքներ - Clipboard

Եթե ունենք ինֆորմացիա, որն անընդհատ պետք է տեղադրել ֆայլի տարբեր մասերում, որպեսզի անընդհատ copy-paste ․․․